Simfonia lalelelor 2012 2018-11-23T20:01:30+00:00

HOTARAREA

Articol redactat de PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI JUDETUL ARGES MUNICIPIUL PITESTI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R  R E

privind  organizarea Simfoniei Lalelelor – Ediţia a XXXV -a

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit in şedinţă ordinară;

Având in vedere:

– Expunerea de  motive  a Primarului  Municipiului Piteşti;

– Raportul nr.5838/08.02.2012 al Direcţiei Dezvoltare Locală;

– Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse n rapoartele nr. 6765/2012, nr. 6767/2012, nr. 6768/2012, nr. 6769/2012 şi nr. 7043/2012;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi d din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HCL nr.8/26.01.2012 privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfăşoară n municipiul Piteşti in anul 2012, precum şi a unor evenimente ştiinţifice, intalniri oficiale şi de lucru organizate de municipalitate;

in temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Simfonia Lalelelor – Ediţia a XXXV-a se desfăşoară  n perioada  20 – 22 aprilie 2012, la Complexul Expoziţional Casa Cărţii Piteşti, situat n strada Craiovei nr. 2, bloc G1, n organizarea  Primăriei Municipiului Piteşti, S.C Salpitflor Green  S.A, Administraţiei Domeniul Public Piteşti, Centrului Cultural al Municipiului Piteşti, Filarmonicii Piteşti şi Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti.

Art.2. Se aprobă devizul estimativ de cheltuieli pentru organizarea ,,Simfoniei Lalelelor, Ediţia a XXXV a, n sumă de  315.000 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.(1) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea Simfoniei Lalelelor  Ediţia a XXXV-a, se face de la bugetul local, din sume provenite, n principal, din sponsorizări, cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie.

(2) Tariful pentru vizitare a expoziţiei este de 5 lei/persoană;

(3) Pentru elevi, studenţi, militari n termen, pensionari şi şomeri, tariful de vizitare a expoziţiei este de 2 lei/persoană;

(4) Cetăţenii de onoare ai municipiului Piteşti, veteranii de război, persoanele cu handicap, beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele cărora li s-a acordat, prin hotărâre, de către consiliul local diploma de fidelitate, au acces gratuit la vizitarea expoziţiei.

(5) Vizitarea gratuită a expoziţiei se face sub condiţia prezentării de către solicitanţi a documentelor legal valabile care atestă calitatea pentru care a fost acordată facilitatea.

(6) Pentru  filmarea  expoziţiei  de  către persoanele fizice,  tariful  este  de 25 lei/zi/persoană.

(7) Pentru fotografierea expoziţiei de către persoanele fizice, tariful este de 20 lei/zi/persoană.

(8) Pentru filmarea expoziţiei de către persoanele juridice, tariful este de 70 lei/zi.

(9) Pentru fotografierea expoziţiei de către persoanele juridice, tariful este de 30 lei/zi.

(10) Tarifele prevăzute la alin. 2, 3, 6, 7, 8 şi 9 se încasează, n condiţiile legii, prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti şi se fac venit la bugetul local.

Art.4.(1) Pe perioada ,,Simfoniei Lalelelor – Ediţia a XXXV-a, se pot comercializa de către persoane juridice şi persoane fizice  autorizate,  produse cu specific dendro-floricol, n zona situată n str. Victoriei, delimitată de sediul Casei Cărţii şi zona magazin Trivale.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi pentru comercializarea altor produse, cu aprobarea Primarului Municipiului Piteşti.

(3) Prin derogare de la dispoziţiile H.C.L.nr.192/26.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2012, pe perioada de desfăşurare a Simfoniei Lalelelor-Ediţia aXXXV-a, taxele pentru ocuparea temporară a locurilor publice, care fac obiectul prezentei hotărâri, se stabilesc după cum urmează:

  1. a) 5 lei/mp/zi pentru situaţiile prevăzute la alin.1;

b)15 lei/mp/zi  pentru situaţiile prevăzute la alin.2.

(4) Pentru agenţii economici care expun spre comercializare produse cu specific dendro-floricol şi care au amenajate standuri expoziţionale n cadrul Complexului Expoziţional ,,Casa Cărţii, taxele prevăzute la alin.3, pct.,,a se diminuează cu 50%.

(5) Lista agenţilor economici care fac obiectul alin.(4) se întocmeşte până la data de 17.04.2012 prin grija S.C Salpitflor Green S.A. şi a Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti şi se centralizează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti care încasează, n conformitate cu prezenta hotărâre, taxele prevăzute pentru ocuparea temporară a domeniului public.

Art.5. Perioada n care se poate aproba desfăşurarea activităţilor comerciale prevăzute la art.4, alin.1 şi alin.2 poate fi prelungită, potrivit prezentei hotărâri, de către Primarul Municipiului Piteşti.

Art.6.(1) Programul acţiunilor cultural-artistice, sportive şi altele asemenea, care vor avea loc cu acest prilej, va fi aprobat de către Primarul Municipiului Piteşti, prin dispoziţie.

(2) Schimbarea datei de desfăşurare a manifestării se poate face, pentru motive întemeiate, prin dispoziţie, de către  Primarul Municipiului Piteşti.

Art.7. Primarul Municipiului Piteşti, S.C Salpitflor Green S.A, Administraţia Domeniului Public Piteşti, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, Centrul Cultural Piteşti şi Filarmonica Piteşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată  acestora,  precum şi direcţiilor şi compartimentelor independente din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mariean Neacşu

Contrasemnează:

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Piteşti

Nr. 54 din 23.02.2012

EDITIA A XXXV-A A SIMFONIEI LALELELOR

Material realizat de PRIMARIA PITESTI

Ţinându-se cont de starea vremii, prin Dispoziţia nr. 589/09.03.2012 a Primarului Municipiului Piteşti, dl. Tudor Pendiuc, s-a stabilit că ediţia a XXXV-a a Simfoniei Lalelelor se va desfăşura n perioada 27-29 aprilie 2012.

SIMFONIA LALELELOR 2012

Material realizat de CARMEN DUMITRACHE